entrep1240

BACKGROUND OF SOCIO - ECONOMIC SYSTEM’S TRANSFORMATION

SVETLANA FEDULOVA

 

Abstract

In the article the transformation processes of socio - economic system has been considered. Interpretation of the economic system has been considered in the article too. The necessity of formation of regional social - economic systems in the conditions of globalization and integration processes has been proved. The current trends of the economic system under decentralization of power in Ukraine have been described in the article. The principles of social solidarity economy and the possibility of implementing such principles in Ukraine has been considered.. Also in the article a Cycle of the transformation of the economic system of post-Soviet Ukraine has been generated and it has been conclusions about the trends of the economic system of Ukraine.

 

Key words

Economic System, Socio - Economic System, Regional Socio - Economic System, Social Solidarity Economy, Globalization, Regionalization, Decentralization

 

References

Shchokin, H. (2005). Zakony sotsialnoho rozvytku i upravlinnia: vstup (pochatok). Personal: zhurnal intelektualnoi elity. №3. Rezhym dostupu: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=99

Bashnianyn, H.I., B.V. Kulchytskyi (2012). Typy i vydy sotsializatsii ekonomichnykh system. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy

Hrynova, V.M. Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky: pidruchnyk. Rezhym dostupu: http://pidruchniki.com/1226042538391/ekonomika/derzhavne_regulyuvannya_ekonomiki

Danylyshyn, B.M. (2006). Sotsialnyi rozvytok Ukrainy: suchasni transformatsii ta perspektyvy. NAN Ukrainy – 2-he vyd. dopovn. i pererobl. Cherkasy: Brama-Ukraina

Vasylenko, V.O. (2005). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: Navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury

Sharapov, O.D., V.D. Derbentsev, D.I. Semonov (2004). Ekonomichna kibernetyka: navchalnyi posibnyk. K.: KNEU

Ruliev, V.A., S.O. Hutkevych (2011). Menedzhment: Navchalnyi posibnyk. K.: Tsentr uchbovoi literatury

Palekhova, V. A. (2012). Politychna ekonomiia: pidruchnyk. Mykolaiv: ChDU im. Petra Mohyly

Vikipediia. Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ekonomichna_systema

Vatulov, A. (2012). Finansovi instrumenty rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Visnyk KNTE

Zinchenko, V. Transformatsiia sotsialno-ekonomichnoho sektoru v krainakh Tsentralnoi i Skhidnoi Yevropy v umovakh ekonomiko-politychnoi modernizatsii ta yevrointehratsii. Rezhym dostupu: http://soskin.info/ea/2009/3-4/200910.html

Derev’ianko, I.M., L.H. Melnyk, O.V. Kubatko (2014). Sotsialna ta solidarna ekonomika: poniattia ta sutnist, dosvid ta perspektyvy. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky

Halushka, Z. I. (2011). Deiaki problemy sotsializatsii suchasnoi ekonomiky u svitli evoliutsiinoi teorii I. Shumpetera. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu

Reshetylo, V.P. (2013). Instytutsiini faktory stiikoho rozvytku rehionalnykh sotsialno-ekonomichnykh system : monohrafiia. Khark. nats. akad. misk. hosp-va

Libanovа E.M., M.A. Khvesyk (2014). Sotsialno-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv: natsionalna dopovid. NAN Ukrainy

 

Full Text: PDF (English)