entrep1240

INNOVATION ACTIVITY OF FAMILY BUSINESS IN SOUTH-WEST PLANNING AREA

BLAGOVESTA KOYUNDZHIYSKA-DAVIDKOVA

 

Abstract

The family business in Bulgaria occupies a considerable place among companies that operate in all sectors of the economy. It contributes significantly the economic development of different regions in the country and collaborates reducing the unemployment and creating jobs, as well as providing flexibility of the market. What is typical for the family business is that it boasts high responsibility towards the outcome. Not only the product or service quality is particularly important for the family business but also is the companies’ reputation among the customers. In this sense, the proper and effective management of innovation activity is essential and significant. In this regard, the objective of this article is to analyze the innovation of the family enterprises from the South-west planning area.

 

Keywords

innovations, innovation activity, family business, enterprises

 

JEL Codes: M11, M21,O39

 

References

Бояджиева, Е. (2013). Иновации на МСП в ракурса на варианти за използване на чуждестранен опит в нашата страна. Кръгла маса „Политики към малките и средни предприятия в Югозападна България”. УИ „Неофит Рилски”, Благоевград
Каролова, Т. (2003). Иновации и иновационно развитие. УИ „Неофит Рилски”, Благоевград
Кюрова, В. (2014). Маркетинг в предприемаческата дейност. УИ „Неофит Рилски”, Благоевград
Мадгерова, Р. (2013). Икономически и социални измерения на предприемачеството. УИ „Неофит Рилски”, Благоевград
Мадгерова, Р., Георгиев, Г., Каращранова, Е., Кюрова, В., Терзийска, И., Ставрова, Е., и др. (2012). Организация и управление на малкия бизнес. изд. „Лангов”, Благоевград
Палешутски, К. (1994). Мениджмънт. Опитът на водещите фирми в света. изд. „Форчън”, Благоевград
Тодоров, К. (2000). Основи на дребния бизнес. изд. „Тракия-М”, София
Чобанова, Р. (2012). Иновативност на националната икономика. АИ „Проф. М. Дринов”, София

 

Full Text: PDF (Bulgarian)