entrep1240

BULGARIAN EXPORTS IN THE CONTEXT OF EURO AREA DEBT CRISIS

VIKTOR DINEV

 

Abstract

Granger causality test is used with variables Euro area GDP, GDP of Bulgaria and exports of the country. The testing is made with two samples of data to confirm the hypothesis in the paper that the Euro area debt crisis is affected negatively the economy of Bulgaria and limited the economic growth, due to violated relationships between Euro area GDP, GDP of Bulgaria and Bulgaria’s exports, as well as to confirm the thesis in the research - the need to diversify Bulgaria’s export markets.


Keywords

foreign trade of Bulgaria, export-oriented growth model, Euro area debt crisis, Granger causality test


JEL Codes: F14, F17, G01, O24

 

References

Аркадиев, Д. (2005). Иконометрия. Стара Загора: РИК „Искра М-И”
Ганчев, Г. & Ставрова, Ел. (2009). Международни финанси и финансова политика. Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски”
Ганчев, Г. (2010). Глобалната финансова криза и българската икономика: от теорията към практиката. Годишник на УНСС, година 2010, 173-226.
Горчева, Т. (2015). Организационни форми и решения за експортно насърчаване. Бизнес управление, 25 (1), 5-21
Димитров, М. (2015). Глобални ефекти на вътрешната и външната девалвация върху експортния потенциал. Народностопански архив, 68 (1), 49-61
Инотай, Ан. (2013). Устойчив растеж, базиран на експортно-ориентирана икономическа стратегия България в сравнение с държавите от Централна и Югоизточна Европа. София: Институт за икономическа политика, Фондация Фридрих Еберт
Институт за икономически изследвания при БАН (2014). Годишен доклад 2014. Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания. Тема на фокус: „Неравенство и бедност – динамика и политики за тяхното ограничаване”. София: Горекспрес
Институт за икономически изследвания при БАН (2015). Годишен доклад 2015. Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания. Тема на фокус: „Политики за икономическо развитие в оперативните програми и Общата селскостопанска политика в периода 2007-2013 г.”. София: Горекспрес
Йоцов, В. (2013). Икономическият растеж през призмата на външния сектор. Икономическа мисъл, 2013 (6), 3-19
Минасян, Г. (2012). Пречупване на външноплатежния модел. Икономическа мисъл, 2012 (1), 3-26
Мишкин, Ф. (2014). Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари. Превод от Mishkin, F. (2013). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (10th ed.). Pearson, направен от Младенов, М., Казанджиева, Ир., Томова, М., Ралинска, Ел., Михайлова, Г., Митева, Д. и колектив, София: „Изток-Запад”
Статев, С. (2009). Взаимовръзката икономически растеж – финансово развитие (иконометричен анализ на България: 1991-2006 г.). Годишник на УНСС, Година VІ, София: Издателство на УНСС, 207-285
Статева, Й. (2011). Възникване и развитие на кризата на държавните дългове в Европейския Паричен Съюз. Икономическа мисъл, 2011 (6), 3-21
Стоевски, Г. (2014). Зависимости между производителността на труда, износа и ПЧИ при новите страни-членки на ЕС (ко-интерационен анализ на секторно и макроикономическо ниво). Икономически изследвания, 2014 (4), 15-42
Тодоров, Ив. (2014). Макроикономическо управление в процеса на европейска интеграция. София: Авангард прима
Хаджиев, В. (2014). Асиметрична специализация на износа в условията на либерална международна търговия. Народостопански архив, 67, (1), 33-43
Ценков, В. &Георгиева, С. (2016). Пазарна ефективност в следкризисното възстановяване на капиталовите пазари от Централна и източна Европа. Международна научна конференция Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна, 6, Издателски комплекс УНСС, София, 239-246
D’Auria, F., Linden, S., Monteiro, D., Veld, J., & Zeugner, S. (2014). Cross-border spillovers in the euro area. Quarterly Report on the Euro Area, 13 (4), 7-22
Granger, C. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica 37 (3), 424–438
Krugman, P. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. Journal of International Economics, 9 (4), 469-479
Shivarov, A. (2014). Diversity in Bulgarian foreign trade. Union of scientists, Varna 2014, Series “Economic sciences”, 63-71
Stoevsky, G. (2015). Exports and Foreign Direct Investment as Factors for Economic Growth in the EU New Member States. Economic thought, 2015 (2), 112-129
Todorov, I. (2012). The Euro area membership of Bulgaria in the context in the debt crisis. Journal of International Relations 10 (3), 41-52
Whyman, P., & Baimbridge, M. (2015). Crisis in the Eurozone Causes, Dilemmas and Solutions. London: Palgrave Macmillan
Yotzov, V. (2013). Economic Growth and External Sector. The Case of Bulgaria. 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2013), Slovakia, 173-178
Yotzov, V. (2015). Measuring Trade Elasticities for Bulgaria. Journal of Bangladesh Academy of Sciences, 2015 (1)
Zhelev, P., & Tzanov, T. (2012). Bulgaria’s export competitiveness before and after EU accession. Journal of Economics and Business, 15 (1 & 2), 107-128
Ангелова, П., Иванов, Л., Петков, П. и Славева, К. (2011). Външната търговия в контекста на европейската икономическа интеграция. Диалог, Година 2011, октомври, извънреден тематичен, 54-68. Взето на 7 февруари 2016 г. от http://www.uni-svishtov.bg/dialog_old/2011/INI/Thematic-1-11BG.htm
НСИ (2016). Статистически данни. Взето на 29 януари 2016 г. от http://www.nsi.bg/bg/
Eurostat (2016). Database. Retrieved January 29, 2016, from http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
World Bank (2015, July 29). Systematic country diagnostic. Bulgaria’s potential for sustainable growth and shared prosperity. Retrieved November 30, 2015, from the World Bank Web site: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/10/20/bulgaria-potential-for-sustainable-growth-and-shared-prosperity


Full Text: PDF (Bulgarian)